Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania

Projekt „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do: pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów mieszkających/pracujących na terenie całej Polski, będących wyłącznie:
• pracownikami publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
• pracownikami publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno pedagogicznych (PPP),
• pracownikami bibliotek pedagogicznych (BP),
• doradcami metodycznymi,
• indywidualnymi specjalistami i trenerami (świadczącymi usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, posiadającymi potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (BP, PDN, PPP) bądź deklarującymi nawiązanie takiej współpracy.

W ramach Projektu:

1. Do końca 09.2019 r. min. 292 osoby (w tym 248 kobiety i 44 mężczyzn) zostanie objętych wsparciem tj., pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP), doradcy metodyczni, indywidualni specjaliści i trenerzy (osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (PDN, PPP, BP) bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy), którego celem będzie zaktualizowanie lub poszerzenie ich wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/ placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji.

2. Do końca 07.2020 r. w min. 300 szkołach/przedszkolach/placówkach z całej Polski, wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania placówki, w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów: matematyczno – przyrodniczych, cyfrowych (TIK), porozumiewaniu się w języku angielskim, postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie.

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestników/Uczestniczek.

Całkowita wartość projektu: 3 009 445,49 zł
Kwota dofinansowania: 2 919 161,99 zł.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.